Inloggen Social Schools

Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging waarvan alle ouders (van de leerlingen) lid zijn. Er wordt aan het begin van het jaar een ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage en de hoogte van de bijdrage wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd door de MR. Voor dit schooljaar is dat vastgesteld op € 17,- per kind. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen in opdracht van en in samenwerking met de school.

De OV helpt mee met de organisatie van activiteiten zoals de herfstwandeling voor de kleuters, sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering en Koningsspelen. Alle kinderen van de school mogen aan de activiteiten mee doen die worden georganiseerd, ook wanneer de vrijwillige bijdrage niet is voldaan.

Aan het begin van het schooljaar worden de bestuursleden verdeeld over de verschillende werkgroepen (activiteiten). Elke werkgroep draagt (gezamenlijk met een afgevaardigde van het
docententeam) de verantwoording voor de uitvoering van de betreffende activiteit. Daarnaast is het traditie dat er ieder jaar door een groot aantal kinderen wordt deelgenomen aan de avondvierdaagse van Venray. Dit is weliswaar een buitenschoolse activiteit. De organisatie voor de deelnemende kinderen vanuit onze school is in handen van de oudervereniging. De inschrijfkosten hiervoor vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage.

Het algemeen bestuur van de oudervereniging bestaat uit de zogenoemde klassenouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de betreffende groep en regelen waar nodig verdere ouderhulp. De klassenouders kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. 
De termijn voor zitting in het algemeen bestuur is 4 jaar. Wanneer de termijn van een van de bestuurders er op zit, is er gelegenheid voor andere geïnteresseerde ouders om zich aan te melden. Er zullen dan (her)verkiezingen plaatsvinden.
 
Het dagelijks bestuur voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit

  • Kimberley Augustijn, voorzitter 
  • Hilke Price, vicevoorzitter
  • Nicole Wijnhoven, penningmeester en ledenadministratie 
  • Claire van Wees-Baltussen, secretaris

 Het exploitatieoverzicht van schooljaar 2021-2022 en de begroting voor schooljaar 2022-2023 liggen ter inzage bij de penningmeester. 

Heeft u ideeën voor de OV en/of vragen, dan kunt u deze kwijt via het e-mailadres: 
ov.hommel@bsdehommel.nl