Inloggen Social Schools

Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging waarvan alle ouders (van de leerlingen) lid zijn. Er wordt
aan het begin van het jaar een ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. Deze bijdrage is een
vrijwillige bijdrage en de hoogte van de bijdrage wordt tijdens de algemene
ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd door de MR. Voor dit schooljaar is dat
vastgesteld op €17,50 per kind. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren
van allerlei activiteiten voor de leerlingen in opdracht van en in samenwerking met de school.
De OV helpt mee met de organisatie van activiteiten zoals de herfstwandeling voor de
kleuters, sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering en de Koningsspelen. Alle kinderen van
de school mogen aan de activiteiten mee doen die worden georganiseerd, ook wanneer de
vrijwillige bijdrage niet is voldaan.

Aan het begin van het schooljaar worden de bestuursleden verdeeld over de verschillende
werkgroepen (activiteiten). Elke werkgroep draagt (gezamenlijk met een afgevaardigde van
het docententeam) de verantwoording voor de uitvoering van de betreffende activiteit.
Daarnaast is het traditie dat er ieder jaar door een groot aantal kinderen wordt deelgenomen
aan de avondvierdaagse van Venray. Dit is weliswaar een buitenschoolse activiteit. De
organisatie voor de deelnemende kinderen vanuit onze school is in handen van de
oudervereniging. De inschrijfkosten hiervoor vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage.
Het algemeen bestuur van de oudervereniging bestaat uit de zogenoemde klassenouders. Zij
zijn het aanspreekpunt voor de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de
betreffende groep en regelen waar nodig verdere ouderhulp. De klassenouders kiezen uit hun
midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks
bestuur. De termijn voor zitting in het algemeen bestuur is 4 jaar. Wanneer de termijn van een
van de bestuurders er op zit, is er gelegenheid voor andere geïnteresseerde ouders om zich
aan te melden. Er zullen dan (her)verkiezingen plaatsvinden.

Het dagelijks bestuur voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit

  • Kimberley Augustijn, voorzitter
  • Esther Peeters, vice voorzitter
  • Michelle Nisselroy, penningmeester en ledenadministratie
  • Claire van Wees-Baltussen, secretaris

Het exploitatieoverzicht van schooljaar 2022-2023 en de begroting voor schooljaar 2023-2024
liggen ter inzage bij de penningmeester.

Heeft u ideeën voor de OV en/of vragen, dan kunt u deze kwijt via het e-mailadres;
ov.hommel@bsdehommel.nl